Verklaring

U wordt beleverd vanuit Apotheek Maasduinen te Bergen L. De beherend apotheker is de heer drs. B.F. Renirie, ingeschreven in het BIG-register onder nummer: 09040833817. De beherend apotheker verklaart:

 1. dat hij volledige geheimhouding zal betrachten van de gegevensverzameling die ontstaat door vastlegging van persoonlijke gegevens en receptaanvragen van
      huisartsen en specialisten, ingeschreven in het BIG-register;
 2. dat deze gegevensverzameling op generlei wijze zal worden geopenbaard aan derden (derhalve ook niet aan schadeverzekeraars) met uitzondering van
      zorgverzekeraars ingeval van rechtstreekse declaratie en verzoeken tot openbaarmaking door de Inspectie voor de Volksgezondheid;
 3. dat op geen enkele wijze deze gegevens aangewend zullen worden voor onderzoek of overige analytische doeleinden;
 4. dat deze verklaring moet worden beschouwd als een aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 5. dat gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de identiteit worden direct na controle vernietigd;
 6. dat de volgende controles worden uitgevoerd: BIG-register, Vektis-controle, BSN-check, in omloop zijn van identiteitsdocument, COV-controle en telefonische
      controle bij geheim adres indien er vermoeden op misbruik van deze service bestaat.
 7. dat u met de apotheker kunt overleggen over de medicijnen die u aan uzelf voorschrijft. 

namens Apotheek Maasduinen | Artsenapotheek

drs. B.F. Renirie, apotheker
Keulerstraat 30a, 5854BZ Bergen L.
T: 0485-348100
F: 0485-344964 (uitgefaseerd eind 2024)
E: info@artsenapotheek.nl | apotheekmaasduinen@ezorg.nl